پین،بوش،پین زنجیر،پین ناخن

1398/04/20

راهکارهای افزایش مقاومت پین و بوش هنوز رتبه بندی نشده است

انجام عملیات حرارتی بر روی هر دو بخش داخلی و خارجی بوش ها   عملیات حرارتی واقعی به منظور سخت شدن تا عمق محصول سخت کردن […]